Bilde

I kystnært område

Kysten vår er hjem for mange sårbare ressurser. Det er store verdier er knyttet til bruken av kystsonen – og bekjempelse av forurensing før det når inn til land er derfor av stor betydning.

I dette innsatsområdet forventes det at oljen har spredd seg over et stort område. De lokale forholdene langs kysten er varierte, og vil ha stor betydning for aksjonen. Fjernmåling brukes for å kartlegge mengde olje og flakenes posisjon.

Farer

Farer ved arbeid på ombord på fartøy

  • Det er fare for å falle over bord. Konsekvensen kan være nedkjøling eller død. Redningsvest må alltid brukes.
  • Dersom wire eller tauverk ryker, kan det ha alvorlig konsekvens for personell som blir truffet.
  • Oljesøl på utstyr og dekk kan føre til fall over bord, samt fallskader, benbrudd eller vridning.

Farer ved tidspress

  • Tidsnød kan føre til at sikkerhetsgjennomgang, SJA eller TBT ikke gjennomføres. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for sikkerheten.

Farer ved svikt i kommunikasjon

  • Kommunikasjonsutstyr kan svikte under aksjonen. Dette kan føre til at beskjeder om farlige situasjoner ikke kommer frem, og at personell og materiell skades.
  • Kommunikasjonsutstyr som ikke er tilpasset vernebekledning kan føre til fare for at det ikke fungerer som det skal.

Farer ved ledelse av aksjonen

  • Manglende erfaring for gjennomføring av a hos ledelsen kan føre til at kriteriene for gjennomføring ikke blir fulgt. Dette kan føre til at ansatte blir skadet mens de jobber.
  • Innsats iverksettes uten av aksjonsledelsen har gjort nødvendige sikkerhetsavklaringer.
  • Dersom personell ikke opplyser om mulige farer før gjennomføring av aktivitet, kan det iverksettes tiltak på feil grunnlag.
Bilde
Øvelse med mennesker i vann