Bilde

I strandsonen

Her har oljen nådd land. Bekjempelsen skjer med egnet utstyr for oppsamling fra land.

Logistikk og forsvarlig mellomlagring av oljeholdig avfall har høy prioritet. Ved hjelp av fjernmåling kartlegges oljens posisjon. Dette gir grunnlag for vurdering av videre drift og fare for rekontaminering.

Farer

Farer ved forurensningen

  • Innånding av oljedamp kan medføre svimmelhet, kvalme eller at personell blir uvel og ikke kan fortsette arbeidet.

Farer ved terreng 

  • Svaberg og steiner kan være glatte. Personell må være oppmerksom på risikoen for å skli eller fall som kan medføre benbrudd, hodeskader eller død

Farer ved ledelse 

  • Tidsnød kan føre til at sikkerhetsgjennomgang, SJA eller TBT ikke gjennomføres. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for sikkerheten
  • Manglende opplæring eller uerfarent personell, utgjør en risiko for at materiell eller utstyr behandles feil, og at personer kan komme til skade. Ved deltagelse fra frivillige bør det vises ekstra hensyn til gjennomgang av sikkerhetsrutiner for å unngå f.eks. klemskader eller benbrudd.
  • Dersom personell ikke opplyser om mulige farer før gjennomføring av aktivitet, kan det iverksettes tiltak på feil grunnlag.

Farer ved feil bruk av verneutstyr

  • Personell kan bli utsatt for hydrokarboneksponering. Dette kan føre til akutt luftmangel eller senskader som f.eks. kreft, hudlidelser, svimmelhet, kvalme eller pustevansker.

Informasjon om prosedyrer og riktig bruk av egnet verneutstyr er viktig, spesielt til uerfarent personell.

Smittefare

Ved sykdomsutbrudd i staben risikerer man at personell ikke kan delta i aksjonen. Kjennskap til hygiene og ren/uren sone er viktig for å kunne begrense smittefare.

 

Bilde
I strandsonen