Bilde

Mellom innretning og kysten

Dette er olje som har beveget seg videre fra stedet for utslippet. Bekjempelsen i dette området skjer når oljen er omtrent 12 timer gammel.

Oljen har allerede da gjennomgått naturlige forvitringsprosesser, og emulsjonens egenskaper kan ha endret seg siden utslippet. Oljen driver her i spredte flak, over et større geografisk område. De kan forventes å ha relativt stor utstrekning, og det brukes fjernmåling for å finne de største flakene.

Farer

Farer ved arbeid på ombord på fartøy

 • Det er fare for å falle over bord. Konsekvensen kan være nedkjøling eller død. Redningsvest må alltid brukes.
 • Dersom wire eller tauverk ryker, kan det ha alvorlig konsekvens for personell som blir truffet.
 • Oljesøl på utstyr og dekk kan føre til fall over bord, samt fallskader, benbrudd eller vridning.

Farer ved ledelse av aksjonen

 • Manglende erfaring for gjennomføring av a hos ledelsen kan føre til at kriteriene for gjennomføring ikke blir fulgt. Dette kan føre til at ansatte blir skadet mens de jobber.
 • Mangler ledere erfaring fra offshoremiljø, kan de overse relevante farer. Dette øker risikoen for katastrofale uhell.

Farer ved forurensningen og kjemikalier som brukes i bekjempelsen

 • Eksponering for kjemikalier fra dispergeringsmiddel kan føre til hud-, øye- og luftveisskader hos personell.
 • Personell kan bli utsatt for hydrokarboneksponering. Dette kan føre til akutt luftmangel eller senskader som f.eks. kreft.
 • Under dispergeringsaksjoner kan overflaten på dekk bli svært glatt. Dette innebærer risiko for å skli, med fare for fallskader eller fall over bord.

Farer ved svikt i kommunikasjon

 • Kommunikasjonsutstyr kan svikte under aksjonen. Dette kan føre til at beskjeder om farlige situasjoner ikke kommer frem, og at personell og materiell skades.
 • Kommunikasjonsutstyr som ikke er tilpasset vernebekledning kan føre til fare for at det ikke fungerer som det skal.

Farer ved uerfarent personell

 

 • Brukes verneutstyr på feil måte kan det innebære helserisiko eller medføre personskade. Informasjon om riktig bruk er viktig, spesielt til uerfarent personell.