Bilde

Nær havarert fartøy

Skipsulykker kan oppstå ved grunnstøting, kollisjon eller svikt i skrogstrukturen. Skjer dette har rederiet plikt til å iverksette tiltak for å avverge og begrense skader og ulemper.

Dersom skipsulykken medfører stor fare for akutt forurensing, kan Kystverket bestemme at staten kan lede aksjonen både på sjø og i strandsonen. Kystverket kan iverksette tiltak på forurensers vegne ved akutt behov. Det er avgjørende å få rask oversikt over mengde og plassering av last og bunkers så tidlig som mulig. Dette har høy prioritet.

Farer

Farer ved arbeid på ombord på fartøy

  • Det er fare for å falle over bord. Konsekvensen kan være nedkjøling eller død. Redningsvest må alltid brukes.
  • Fare for eksponering av kjemikalier. Bruk alltid påkrevd verneutstyr.

Farer i tilknytning til det havarerte fartøyet

  • Eksplosjonsfare
  • Usikkerhet rundt last
  • Usikkerhet rundt hvilket kjemikalie som er på tanker og hvilke tanker som eventuelt lekker

Farer ved ledelse av aksjonen

  • Manglende erfaring for gjennomføring av a hos ledelsen kan føre til at kriteriene for gjennomføring ikke blir fulgt. Dette kan føre til at ansatte blir skadet mens de jobber.
  • Innsats iverksettes uten av aksjonsledelsen har gjort nødvendige sikkerhetsavklaringer.
Bilde