Bilde

Nær innretning

I en aksjon i dette området, der utslippspunktet er kjent, ligger oljen innenfor et begrenset geografisk område. Oljen vil likevel fortsette å bre seg ut over, dersom utslippet ikke stanses.

For å finne området hvor oljemengden er størst, brukes det fjernmåling. Slik kan det bekjempes mest mulig olje, nær kilden. Her er oljeflakene er tykkest, og systemene kan operere med full ytelse.

Farer

Farer ved arbeid på ombord på fartøy

 • Det er fare for å falle over bord. Konsekvensen kan være nedkjøling eller død. Redningsvest må alltid brukes.
 • Dersom wire eller tauverk ryker, kan det ha alvorlig konsekvens for personell som blir truffet.
 • Oljesøl på utstyr og dekk kan føre til fall over bord, samt fallskader, benbrudd eller vridning.

Farer ved ledelse av aksjonen

 • Manglende erfaring for gjennomføring av a hos ledelsen kan føre til at kriteriene for gjennomføring ikke blir fulgt. Dette kan føre til at ansatte blir skadet mens de jobber.
 • Mangler ledere erfaring fra offshoremiljø, kan de overse relevante farer. Dette øker risikoen for katastrofale uhell.

Farer ved forurensningen og kjemikalier som brukes i bekjempelsen

 • Eksponering for kjemikalier fra dispergeringsmiddel kan føre til hud-, øye- og luftveisskader hos personell.
 • Personell kan bli utsatt for hydrokarboneksponering. Dette kan føre til akutt luftmangel eller senskader som f.eks. kreft.
 • Under dispergeringsaksjoner kan overflaten på dekk bli svært glatt. Dette innebærer risiko for å skli, med fare for fallskader eller fall over bord.

Farer ved svikt i kommunikasjon

 • Kommunikasjonsutstyr kan svikte under aksjonen. Dette kan føre til at beskjeder om farlige situasjoner ikke kommer frem, og at personell og materiell skades.
 • Kommunikasjonsutstyr som ikke er tilpasset vernebekledning kan føre til fare for at det ikke fungerer som det skal.

Farer ved uerfarent personell

 • Brukes verneutstyr på feil måte kan det innebære helserisiko eller medføre personskade. Informasjon om riktig bruk er viktig, spesielt til uerfarent personell.
Bilde
IGK fartøysøvelse