Bilde

Ved fremskutt depot

Et fremskutt depot er et område og en oppsamlingsarena for effektiv logistikk i en aksjon.

Fremskutt depot etableres for å løse et oppdrag nært en hendelse. Hovedmålet er å gjøre materiell tilgjengelig nær stedet for hendelsen. Det geografiske området vil påvirke hvor det er hensiktsmessig at fremskutt depot etableres.

Farer

Fare knyttet til plassering av fremskutt depot

 • Fare for eksponering av gasser ved mottak av oljeforurenset avfall. Bruk av åndedrettsvern må alltid vurderes.
 • Forskriftsmessig vernebekledning må brukes ved kontakt med oljeforurenset avfall og utstyr .
 • Respekter ren og skitten sone

Farer ved arbeid på kai

 • Ved alt arbeid og opphold på kai er det risiko for å falle i vannet. Bruk redningsvest og forsikre deg om at det finnes redningsutstyr som kaistige.
  Arbeid aldri alene.
 • Vinterstid kan kaikanter være glatte. Sørg alltid for at det er strødd eller saltet.

Farer knyttet til værforhold

 • Gjør en særskilt risikovurdering ved arbeid i mørket.

Farer ved maskiner/utstyr som brukes i området

 • Klemfare ved bruk av truck
 • Fare for personskade dersom hengende last eller materiell som er lagret i høyden løsner og faller ned. Vær oppmerksom!
 • Usikrede konteinere ved utsett av lenser til sjø kan medføre fare for personell og at materiell skades.