Bilde

Ved re-mobiliserbar forurensning

Bekjempelse i dette området vil kunne skje fra sjøsiden og landsiden. Her spiller lokale forhold og infrastruktur inn. Dette kan variere sterkt langs hele kysten. På dette tidspunktet kan oljen ha blandet seg med andre materialer, som tang, drivgods eller grus – noe som gjør bekjempelsen utfordrende.

Re-mobiliserbar olje er olje som kan bevege seg igjen etter å ha satt seg et sted, for eksempel på stranda. Dette kan skje hvis tidevannet, været, eller folk får oljen til å bevege seg tilbake til sjøen. Dette kan skade havlivet og gjøre det vanskeligere å rydde opp. Derfor er det viktig å rydde opp oljen raskt før den sprer seg igjen.

Farer

Farer ved arbeid på ombord på fartøy

  • Det er fare for å falle over bord. Konsekvensen kan være nedkjøling eller død. Redningsvest må alltid brukes.
  • Dersom wire eller tauverk ryker, kan det ha alvorlig konsekvens for personell som blir truffet.
  • Oljesøl på utstyr og dekk kan føre til fall over bord, samt fallskader, benbrudd eller vridning.

Farer ved tidspress

  • Tidsnød kan føre til at sikkerhetsgjennomgang, SJA eller TBT ikke gjennomføres. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for sikkerheten.

Farer ved svikt i kommunikasjon

  • Kommunikasjonsutstyr kan svikte under aksjonen. Dette kan føre til at beskjeder om farlige situasjoner ikke kommer frem, og at personell og materiell skades.
  • Kommunikasjonsutstyr som ikke er tilpasset vernebekledning kan føre til fare for at det ikke fungerer som det skal.

Farer ved ledelse av aksjonen

  • Manglende erfaring for gjennomføring av a hos ledelsen kan føre til at kriteriene for gjennomføring ikke blir fulgt. Dette kan føre til at ansatte blir skadet mens de jobber.
  • Innsats iverksettes uten av aksjonsledelsen har gjort nødvendige sikkerhetsavklaringer.
  • Dersom personell ikke opplyser om mulige farer før gjennomføring av aktivitet, kan det iverksettes tiltak på feil grunnlag.
Bilde