Om oss

Denne portalen er utviklet i samarbeid mellom Kystverket som fagmyndighet og NOFO, som har i oppgave å ivareta oljevernberedskapen på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel.

Kystverket

Kystverket er en etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten sørger for sikker, miljøvennlig og effektiv ferdsel i farleier og norske havområder, og ivaretar den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning. Kystverkets visjon er å utvikle kysten til verdens sikreste og reneste.  

Noen av kjerneoppgavene til Kystverket er utvikling og vedlikehold av farleder, statlig beredskap mot akutt forurensning, fyr- og merketjenester, sjøtrafikksentraltjenester, lostjenester, navigasjonsvarsel, maritim sikring og fiskerihavner.  

Kystverket samordner og øver statlige, kommunale og private ressurser for å hindre og begrense tilfeller av akutt forurensning, og påser at ansvarlig forurenser eller kommune aksjonerer i henhold til egen aksjonsplikt. I de tilfellene ansvarlig forurenser ikke kan eller vil gjennomføre tiltak, kan staten – ved Kystverket – ta over. Ved hendelser som medfører fare for et større tilfelle av akutt forurensning kan Kystverket bestemme at staten overtar ledelsen av aksjonen.  

Kystverket jobber tett med kommuner, IUA (interkommunale utvalg mot akutt forurensning) og private, som for eksempel NOFO, for å sikre at Norge har en god beredskap mot akutt forurensning.  

NOFO

NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel, primær oppgaven er å sikre at medlemmene har en effektiv og pålitelig oljevernberedskap.  

NOFOs arbeid mot akutt forurensning omfatter planlegging, øvelser og innsats i tilfelle oljeutslipp. De koordinerer beredskapsressurser på vegne av oljeselskapene og sørger for at nødvendig utstyr og personell er tilgjengelig og klar til innsats. Dette inkluderer blant annet drift av oljevernfartøy, utvikling av barriereteknologier og metoder for oljeoppsamling. 

Organisasjonen samarbeider tett med Kystverket, andre beredskapsorganisasjoner, og oljeindustrien for å sikre en effektiv og samordnet respons på akutte miljøforurensninger offshore. NOFO utvikler også strategier og teknikker for å forbedre oljevernberedskapen, inkludert forskning på oljeoppsamling i isfylte vann og andre utfordrende miljøer. 

NOFO arrangerer regelmessig øvelser for å teste og forbedre beredskapsplaner og responsmekanismer, og for å sikre at alle involverte parter er godt forberedt på å håndtere eventuelle utslipp effektivt og minimere miljøskader. 

Om utviklingen av TryggAksjon

Vi har lenge ønsket å digitalisere HMS-permen, samt gjøre viktig informasjon mer tilgjengelig for alle som trenger den ved akutt forurensing. Kystverket og NOFO har jobbet i tett og godt samarbeid for å skape portalen, godt ledet an av strategi -og markedsføringsbyrået Berg Allum.  Berg Allum har bistått med navn, struktur, konsept og design. Kystverket og NOFO står for alle fagtekster og bilder, mens webutviklings-miljøet i Coretrek har stått for programmeringen.