Ord og uttrykk

Formålet med oversikten nedenfor er å bidra til at aktører i en oljevernaksjon og akutt forurensing benytter en terminologi som er enhetlig og faglig korrekt slik at muligheter for misforståelser minimeres.

Den som har det overordnede ansvar for en aksjon og beslutter målsetting og tildeling av ressurser innenfor hele aksjonsområdet. Ved statlige aksjoner er dette Kystverket, ved utslipp fra offshoreindustrien er det ansvarlig operatørselskap

Alle tiltak som gjennomføres i akuttfasen av en forurensningssituasjon og som skal forhindre at oljen sprer seg fra kilden og når land. (Strakstiltak ved å stanse lekkasjen, begrense utstrekningen, hindre spredning, samle opp fra sjøen, lede oljen forbi sensitive områder og hindre strandet olje fra å bli remobilisert). (SFT Veiledning 99:06).

Det personell som i en beredskapsplan er tildelt funksjoner med tilhørende oppgaver.

En blanding av to væsker som ikke er fullstendig løselige med hverandre. Den ene væsken er fordelt som dråper i den andre væsken.

AKL: Aksjonsledelse
AML: Arbeidsmiljøloven
AMU: Arbeidsmiljøutvalg
AT Arbeidstilsynet
DFU Definert fare- og ulykkessituasjon
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
ELS Enhetlig ledelsessystem
HMS Helse, miljø og sikkerhet
HRS Hovedredningssentralen
HVO Hovedverneombud
ICS «Incident Command System»
IGK Innsatsgruppe kyst
IGSA Innsatsgruppe strand akutt
ILK Innsatsleder kyst
ILS Innsatsleder sjø
IUA Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning
KyV Kystverket
MDIR Miljødirektoratet
NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
OR «Oil Recovery» (OR-fartøy)
POB Personell ombord
PTIL Petroleumstilsynet
RUH Rapport uønsket hendelse
SAR «Search and Rescue» / søk og redning
SDIR Sjøfartsdirektoratet
SJA Sikker-Jobb-Analyse
SKL Skadestedsleder
VO Verneombud

Depot som etableres i et innsatsområde.

Den som har overordnet ansvar for en innsats og beslutter målsetting og tildeling av ressurser innenfor hele innsatsområdet.

Den som organiserer og leder arbeid på skadestedet i kystsonen. Kystkoordinator )operasjon). Person fra NOFOs beredskapsgruppe som, på vegne av operasjonsledelsen, koordinerer innsats med personell og utstyr i kyst- og strandsonen. Ved en statlig aksjon vil det være funksjonen «operasjon» som koordinerer innsats.

Den som organiserer og leder arbeid på skadestedet på land – ofte IUA

Den som organiserer og leder arbeid på skadestedet med sjøgående systemer

Geografisk avgrenset område for en innsats

Krav, herunder lov, forskrift og aksjonsspesifikke instrukser som skal følges.

Person som leder et lag på et hendelsessted

Iverksetting av tiltak som forberedelse til innsats.

En uønsket hendelse der energi ble utløst men som ikke har medført skade på personell eller utstyr, men skade var nær ved å skje

Utprøving og kontroll av om ferdighetskrav tilfreds

Ofte sett på som en kombinasjon av sannsynlighet for og konsekvens av en uønsket hendelse. De senere år anses risiko mer presist beskrevet som konsekvensen av en aktivitet med tilhørende usikkerhet, der høy kunnskap girt lav usikkerhet – og vice versa

En vurdering av risiko forbundet med aktiviteten. Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering og det å treffe robuste tiltak

En systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene.

Sikkerhet er det motsatte av risiko. Man kan se på sikkerhet som en kombinasjon av operasjonelle, tekniske og beredskapsmessige forhold av betydning for menneske, miljø og de økonomiske verdier innretninger og fartøy representerer

Forhold som avdekkes før en nesten-ulykke eller ulykke skjer.

En uønsket hendelse som forårsaker personskade, sykdom eller skade på eller tap av eiendom, skade på miljøet eller tredjepart.

En hendelse som forårsaker eller kan forårsake personskade, sykdom eller skade på eller tap av eiendom, skade på miljøet eller tredjepart.

Informasjon om hendelse eller tilstandsendring hvor handling er påkrevd.